ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ്

ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയ സഹകരണ ബേങ്കിനുള്ളസംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്കിനു ലഭിച്ചു.സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയിൽ നിന്നു ബേങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രി.ശശി വട്ടക്കൊവ്വൽ അവാർഡ് ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു

photo1photo2

 

Core banking

Corebanking

Western Union Money Transfer Facility

WhatsApp-Image-20160701

Samrudhi- Monthly Deposit Schemes

Samrudhi Monthly deposit Scheme

samrudhi-details

Interest Rates Reduced

പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രൊത്സാഹന പദ്ധതി

പയ്യന്നൂർ സർവ്വീസ്‌ സഹകരണ ബേങ്ക്‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രൊത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കർഷകർക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ്‌ നഗരസഭ വൈസ്‌ ചെയർമ്മാൻ കെ കെ ഗങ്ങാധരൻ ഉദ്ഘാരനം ചെയ്യുന്നു………

.

We are now Class I Super Grade Bank

We are now Class I Super Grade Bank.

Payyanur Service Cooperative Bank has been declared as “class I Super Grade Bank” by The Registrar of Cooperative Societies with effect from 1st April 2013.

Year by year bank has been shown a substantial growth in the revenue. Current outstanding on deposit is 112 crores and loans is 93 crores as on 30-Sept-2013.

Thanks to all the members and customers for the  contribution of the outstanding  success of the bank.

 

Welcome to the website

   Payyanur Service Co-operative Bank is a leading class I special Grade Bank of Taliparamba Taluk having an area of operation spreading payyanur village of payyanur municipality and Annur, Kandoth areas of Vellur village.  Bank has a deposit outstanding of 101 crores and loan outstanding of 89 cores and profit making continuously. Later year 15 % divident was distributed to members. In addition to the head office, there are 10 branches, one Fertiliser depot and Neethi Medical store. Bank was at first functioning in a rented building and later shifted to own building and later shifted to own building since 22-06-1976. Head office, Main branch, Evening branch, Annur, Kotty branches, fert depot and Neethi medical store are functioning in own buildings.  As on 28-02-2013, there are 15069 A class members, 31520, ‘C’ class members and 2624 ‘D’ class members. There are 55 regular staff members and 11 commission employees. ‘A’ class membership is general membership and ‘C’ class membership is for gold loans. ‘D’ class membership is given for those who are in Payyanur block area, and it is given only for sanctioning property loans, salary loans and gold loans. ‘B’ class membership is for the Government.

Neethi Medicals

neethimedicals

neethimedicals2

Website Inaguration

Payyanur Service Co-Op Bank Website inagurated on 14 th Aug 10.

It is a stepping stone towards the technological adaption for the Bank.

 

webinaguration1